Версия за печат

BG-Стара Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО - 109

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 833066300

BG344, Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Христо Ботев №62, стая №15, За: Пламен Вълков, България 6000, Стара Загора, Тел.: 0359 42601476, E-mail: pvulkov@wik-stz.com, Факс: 00359 42601476

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.wik-stz.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op16.wik-stz.com/?p=1428.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

1.„Доставка на гуми за нуждите на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора“. 2. Кратко описание: Предметът включва доставка на гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили и багери, тяхното демонтиране и монтаж, както и баланса им. Подробното описание на видовете гуми, съответно свързаните с тях услуги е дадено в техническа спецификация (Приложение №1). При извършване на доставката и услугите свързани с нея, Изпълнителят представя сертификат за качеството на доставяното изделие. Срокът за изпълнение на доставката и свързаните с нея услуги, след получена заявка да е до 1 работен ден.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

03420000

Описание:

Гуми (клейове)


Срок за получаване на офертите

02/01/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите е по реда на чл.97, ал.3 от ППЗОП и ще се извърши на 08.01.2019 г. в 14:00 часа в заседателната зала на ЦУ на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора, намиращо се на ул. „Христо Ботев” №62.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/12/2018  (дд/мм/гггг)