Версия за печат

BG-с. Венец

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

6

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120126

BG33, Държавно ловно стопанство Паламара - ТП на СИДП ДП - гр. Шумен, ул. Кирил и Методий 17, За: Мария Димитрова; адв. Снежка Иванова, България 9751, с. Венец, Тел.: 05343 2049, E-mail: dls.palamara@dpshumen.bg, Факс: 05343 2049

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dlspalamara.sidp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dlspalamara.sidp.bg/dostavka-na-chasti-ss-tehnika/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

27000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на резервни части за селскостопанска техника и прикачен инвентар за нуждите на ТП ДЛС"Паламара" в две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на резервни части за селскостопански машини Болгар ТК 80, ЮМЗ, Хаттат HTT 100, Булдозер Т 130, Комбайн КЛАС ДОМИНАТОР и прикачен инвентар към тях“; Обособена позиция № 2: „Доставка на резервни части за селскостопански машини ФЕНД ВАРИО 413, ФЕНД ВАРИО 818 и ФЕНД ВАРИО 930 и прикачен инвентар към тях„

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

16800000

Описание:

Части за машини, използвани в селското и горското стопанство


Срок за получаване на офертите

19/12/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

12/12/2018  (дд/мм/гггг)