BG-Перник

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

2646

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 823073638

BG414, Водоснабдяване и канализация ООД Перник, ул.Средец №11, За: Теменужка Малинова, България 2300, Перник, Тел.: 0882 966647, E-mail: vik_pernik@abv.bg, Факс: 076 649831

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik-pernik.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://vik-pernik.eu/order.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

40000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Цялостна техническа поддръжка и обслужване на информационната система – Инкасо на Водоснабдяване и канализация”ООД-гр. Перник и специализирани доставки и услуги свързани с тази дейност.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50324100

Описание:

Услуги по поддържане на компютърни системи


Срок за получаване на офертите

13/12/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се състои на 14.12.2018 г. в административната сграда на " ВиК" ООД гр.Перник, ул." Средец" №11, ет.1. в 10:00 ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

07/12/2018  (дд/мм/гггг)