Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

331

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 176182033

BG421, Общинска фондация Пловдив 2019, ул. Екзарх Йосиф № 16, За: Димитър Далчев, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 632970, E-mail: info@plovdiv2019.eu, Факс: 032 632970

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://plovdiv2019.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://plovdiv2019.eu/bg/procurements/981-предоставяне-на-услуги-по-монтаж-и-демонтаж-на-мобилни-защитни-съоръжения-огради-при-провеждане-на-откриващото-събитие-на-пловдив-европейска-столица-на-култу.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

46000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

«ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА МОБИЛНИ ЗАЩИТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ – ОГРАДИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИВАЩОТО СЪБИТИЕ НА ''ПЛОВДИВ – ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА 2019“»

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45340000

Описание:

Монтажни работи на огради, парапети и подобни предпазни ограждения


Срок за получаване на офертите

13/12/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

06/12/2018  (дд/мм/гггг)