Версия за печат

BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175779618

BG331, Второ ОУ Н.Й.Вапцаров, ж.к. Възраждане II, За: Кремена Георгиева, България 9020, Варна, Тел.: 052 506416, E-mail: vapcarovou@mail.bg, Факс: 000 000000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vtoroouvapcarov.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/vtoroouvapcarov-515/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

48664 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Ежедневна доставка на пакетирани закуска, мляко, зеленчуците и/или плодове за децата от ПГ и учениците от І до ІV клас” на Второ ОУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Варна за календарната 2019 г., финансирани със целеви средства от ДБ по Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15800000, 15813000

Описание:

Различни хранителни продукти
Хранителни продукти, използвани за закуска


Срок за получаване на офертите

18/12/2018 , 13:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обявата за обществената поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП, документацията и приложенията към нея са публикувани на профила на купувача на училището на адрес- http://sop.bg/vtoroouvapcarov-515/

Дата на изпращане на настоящата информация

06/12/2018  (дд/мм/гггг)