Версия за печат

BG-Шабла

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

0016

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000852957

BG332, Община Шабла, ул. Равно поле № 35, За: Ивелина Димитрова, България 9680, Шабла, Тел.: 05743 5037, E-mail: stz@ob-shabla.org, Факс: 05743 4204

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://shabla.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.info-m.eu/shabla/?cat=123.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

9700.92 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Организация на проектни събития, информационно обучение и пресконференции“ Обществената поръчка се отнася до организирането на събития, информационно обучение и пресконференции като част от дейностите по изпълнение на Проект № ROBG-393 „Интегрирано управление на риска и ефективни реакции на органите за гражданска безопасност“, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г (Проектът), както следва: - Дейност 1: Организация на едно информационно обучение за деца в гр. Шабла - зала (вкл. озвучаване), кафе-пауза, снимки, логистика, секретариат; - Дейност 2: Организация на една пресконференция в гр. Шабла, вкл. уточняване на дневен ред, изпращане на покани, подреждане на зала, регистрация на участници, снимки, присъствени списъци, изготвяне/размножаване папки за пресата, CD/DVD записване конференция; - Дейност 3: Организация на двудневно проектно събитие в гр. Шабла, вкл. осигуряване на конферентна зала озвучаване и обяд; - Дейност 4: Организиране на една обща пресконференция в гр. Шабла - уточняване дневен ред, покани, подреждане зала, регистрация на участници, снимки, присъствени списъци, изготвяне/размножаване папки за пресата, CD/DVD записване конференция.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79952000

Описание:

Услуги, свързани с организирането на събития


Срок за получаване на офертите

14/12/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект № ROBG-393 „Интегрирано управление на риска и ефективни реакции на органите за гражданска безопасност“, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) [17.12.2018г.] Час: (чч:мм) [14:00] Място на отваряне на офертите: Малка заседателна зала, ет. 2 на община Шабла, намираща се на ул. Равно поле № 35, гр. Шабла. Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват представители на участниците. В случай, че не са получени най-малко три оферти, срокът за получаване на оферти ще бъде удължен най-малко с три дни.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/12/2018  (дд/мм/гггг)