Версия за печат

BG-Шабла

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

0015

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000852957

BG332, Община Шабла, ул. Равно поле № 35, За: Ивелина Димитрова, България 9680, Шабла, Тел.: 05743 5037, E-mail: stz@ob-shabla.org, Факс: 05743 4204

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://shabla.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.info-m.eu/shabla/?cat=122.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

24281.63 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Осигуряване на услуги за транспорт и хотелско настаняване за нуждите на община Шабла в рамките на проект № ROBG-338 „Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“, изпълняван от община Шабла в трансгранично партньорство с община Банеаса, община Аджиджа, Румъния и община Берковица, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

63500000

Описание:

Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги


Срок за получаване на офертите

11/12/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект № ROBG-338 „Общи инициативи и ресурси, посветени на околната среда“, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014 - 2020 г.

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) [12.12.2018г.] Час: (чч:мм) [14:00] Място на отваряне на офертите: Малка заседателна зала, ет. 2 на община Шабла, намираща се на ул. Равно поле № 35, гр. Шабла. Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват представители на участниците. В случай, че не са получени най-малко три оферти, срокът за получаване на оферти ще бъде удължен най-малко с три дни.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/12/2018  (дд/мм/гггг)