Версия за печат

BG-с.Стара река

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-05-130

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540065

BG342, Държавно горско стопанство -Стара река на ТП На Югоизточно Държавно предприятие ДП, с.Стара река,общ Сливен,ул.Съби Димитров №1, За: инж.Мария Георгиева, България 8841, с.Стара река, Тел.: 0885 924984, E-mail: dl_starareka@abv.bg, Факс: 04552 2163

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/2635.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на Възложителя за срок от 12 месеца за нуждите на ТП „ДГС Стара река“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79822100

Описание:

Услуги по изработване на печатни форми


Срок за получаване на офертите

12/12/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на ценовите оферти:13.12.2018г. от 10:00часа в административната сграда наТП ДГС Стара река на адрес:с.Стара река,ул. Съби Димитров №1.Отварянето на офертите ще се извърши съгласно правилата на глава девета от ППЗОП.Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в поръчката илитехни упълномощени представители,както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/12/2018  (дд/мм/гггг)