Версия за печат

BG-Монтана

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЗОП-2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 821179126

BG312, Център за спешна медицинска помощ - Монтана, Сирма войвода № 2, За: Даниела Филипова, България 3400, Монтана, Тел.: 096 300307, E-mail: danielafilipova@data.bg, Факс: 096 300306

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://csmp-montana.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://csmp-montana.com/профил-на-купувача.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

49200 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи, необходими при оказване на спешна медицинска помощ на ЦСМП - Монтана през 2019г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33000000

Описание:

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи


Срок за получаване на офертите

14/12/2018 , 15:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

03/12/2018  (дд/мм/гггг)