Версия за печат

BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

32-ОП-04

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 176032788

BG341, Регионална здравна инспекция – Бургас (РЗИ-Бургас), гр. Бургас ул. Александровска 120, За: Павлина Цонева, Багряна Петкова, инж. Валя Жекова, д-р Николай Милтиядов, България 8000, Бургас, Тел.: 056 807305, E-mail: rzi@rzi-burgas.com, Факс: 056 816261

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.rzi-burgas.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.rzi-burgas.com/obshtestveni%20porachki%20chl20al3.htm.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

23133 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на РЗИ-Бургас“ с три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на дейонизатор“; Обособена позиция № 2 „Доставка на инкубатор за микробиологични изпитвания“; Обособена позиция № 3 „Доставка на муфелна пещ“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

38000000

Описание:

Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)


Срок за получаване на офертите

07/12/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Прогнозните стойности на отделните обособени позиции, са както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на дейонизатор“- 4 800 лв. (четири хиляди и осемстотин) без ДДС; Обособена позиция № 2 „Доставка на инкубатор за микробиологични изпитвания“ - 8 333 лв. (осем хиляди триста тридесет и три) без ДДС. Обособена позиция № 3 „Доставка на муфелна пещ“- 10 000 лв. (десет хиляди) без ДДС; Посочените по-горе стойности не могат да бъдат надвишавани, по съответните обособени позиции и се явяват максимални за тях. Участници, които предложат ценово предложение, с което надвишават стойността на съответната обособена позиция ще бъдат отстранени от процедурата. Предмета на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: - доставка на лабораторно оборудването до сградата на РЗИ-Бургас; - монтаж, инсталация, пускане в действие и предаване за експлоатация на доставеното лабораторно оборудване с всички необходими за експлоатацията принадлежности; - обучение и инструктиране на служителите за работа с доставеното лабораторно оборудване; - гаранционно обслужване на доставеното лабораторни оборудване. Предлаганото лабораторно оборудване трябва да отговаря на минималните изисквания, посочени в „Техническа спецификация" по всяка позиция (посочени в Приложение №1 от документацията от „Профила на купувача“) или да притежава по-добри параметри.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/11/2018  (дд/мм/гггг)