BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

SCIS-46390-2018-029

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010221

BG411, Стационарна комуникационна и информационна система, ул. Цариградско шосе № 113 А, За: Ангел Ценов, България 1784, София, Тел.: 02 9224977, E-mail: podelenie@armf.bg, Факс: 02 9224917

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://scis.armf.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://scis.armf.bg/protseduri.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

1205 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на мрежово оборудване съгласно Приложение 1.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

32420000

Описание:

Мрежово оборудване


Срок за получаване на офертите

07/12/2018 , 12:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Пълна информация за обществената поръчка е публикувана в Профил на купувача на адрес:https://scis.armf.bg/protsedura/715.html

Дата на изпращане на настоящата информация

30/11/2018  (дд/мм/гггг)