Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

160

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695121

BG411, Патентно ведомство на Република България, бул Д-р Г. М. Димитров № 52 Б, За: Яна Младенова, Милена Емилова, България 1040, София, Тел.: 00359 29701312, E-mail: ymladenova@bpo.bg, Факс: 00359 28735258

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bpo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

50000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Предоставяне на услуги по ежедневно и основно почистване на помещенията в сградите на Патентно ведомство на Република България”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90911200

Описание:

Услуги по почистване на сгради, без жилищните


Срок за получаване на офертите

05/12/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

28/11/2018  (дд/мм/гггг)