BG-Перник

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

2549

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 823073638

BG414, Водоснабдяване и канализация ООД гр. Перник, ул. Средец № 11, За: Десислава Йорданова, България 2300, Перник, Тел.: 076 649817, E-mail: vik_pernik@abv.bg, Факс: 076 649831

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.vik-pernik.eu/order.html.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vik-pernik.eu/order.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

68000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на работно облекло, специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Перник

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

18100000

Описание:

Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари


Срок за получаване на офертите

05/12/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществена поръчка са съгласно Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане. 1. Участникът трябва да проучи всички условия и спецификации в настоящата документация. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията или представянето на оферта, която не отговаря на документацията и изискванията на Възложителя, може да доведе до отстраняването му. 2. Офертата следва да бъде оформена по приложените към документацията образци. Съгласно чл.47, ал.1 и ал.2 от ППЗОП документите, свързани с участието в процедурата, се представените от кандидата или от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес, посочен от възложителя. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка. Образеца с предлагана цена да се постави в непрозрачна опаковка с надпис „Предлагани ценови параметри“. 3. Видът, качеството и характеристиките на дейностите, предмет на поръчката, трябва да отговарят напълно на изискванията на техническата спецификация, нормативната база, която ги урежда и условията за изпълнение на поръчката. 4. Всеки участник може да представи само една оферта. 5. Офертата трябва да включва пълния обем за видовете дейности по предмета на поръчката за съответната обособена позиция. Непълни оферти не се разглеждат. 6. Варианти не се допускат. 7. Подизпълнителите (ако има такива) трябва да отговарят на критериите за подбор в съответствие с дейностите, които ще извършват. 8. Лице, което е дало съгласие да участва като подизпълнител, не може да представи самостоятелна оферта. 9. Всички документи, свързани с офертата, се представят на български език. Всички приложени документи на чужд език следва да са придружени с превод на български език. Непредставянето на съпътстващ превод на представен документ ще се счита за непредставен документ, което е основание за отстраняване на участника. 10. При представяне на копия на изискуеми документи, същите да бъдат заверени с текст “Вярно с оригинала” - подписани от лицето, извършило сверката и подпечатани с печата на участника. 11. Офертата се подписва от законния представител на участника или упълномощено от него лице, като за това се прилага нотариално заверено пълномощно от законния представител на участника. 12. При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на офертите, в срок до следвания работен ден, възложителят публикува в профила на купувача разяснения по условията на обществената поръчка. 13. Всички разходи по изработването и представянето на офертите са за сметка на участниците. 14. За всички данни, обстоятелства и грешки в офертата, отговорност носи участникът. Участниците да представят по 1 (една) мостра от предлаганите изделия придружена със съответния документ за стандарт. Мострите се връщат на участниците след избор на доставчик. Отварянето на офертите е на 06.12.2018г. - 11.00 ч. в административната сграда на "ВиК" ООД гр. Перник, ул. Средец" № 11, ет.1

Дата на изпращане на настоящата информация

27/11/2018  (дд/мм/гггг)