Версия за печат

BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3669

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000044541

BG341, Университет ''Проф. д-р Асен Златаров'', бул. ''Проф. Якимов'' 1, За: Красимир Георгиев, Ваня Манова, България 8010, Бургас, Тел.: 056 716992, E-mail: vmanova@btu.bg, Факс: 056 880249

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.btu.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.btu.bg/index.php/bg/obsht-porachki-bg-m/profil-na-kupuvacha-m-bg/7-bulgarian-bg/691-obshtestvena-porychka-16-11-2018.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

18882 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на уреди за контрол и изследване за потребностите на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, съгласно техническата спецификация, разпределени в 7 обособени позиции

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31153000, 38500000

Описание:

Токоизправители
Уреди за контрол и изпитания


Срок за получаване на офертите

27/11/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 28.11.2018 г. в 10.00 часа в зала № 2, ректорат, гр. Бургас 8010, бул. "Проф. Якимов" № 1.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/11/2018  (дд/мм/гггг)