BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

SCIS-38040-2018-032

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010221

BG411, Стационарна комуникационна и информационна система, бул. Тотлебен 34, За: Тихомир Генков, България 1606, София, Тел.: 02 9222290, E-mail: t.genkov@armf.bg, Факс: 02 9222288

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://scis.armf.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://scis.armf.bg/protseduri.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

57500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на защита стена за интернет средата на БА.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

32420000

Описание:

Мрежово оборудване


Срок за получаване на офертите

22/11/2018 , 12:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Цялата информация за обществената поръчка е публикувана в „Профил на купувача“ на Възложителя на адрес: https://scis.armf.bg/protsedura/702.html

Дата на изпращане на настоящата информация

14/11/2018  (дд/мм/гггг)