Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП



Номер на обявата

ВСС-13713

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121513231

BG411, Висш съдебен съвет, ул. Екзарх Йосиф 12, За: Евгения Кънева, Мария Ламбрева, България 1000, София, Тел.: 02 9151932; 02 9151935, E-mail: vssop@vss.justice.bg, Факс: 02 9151930

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.vss.justice.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181109iOxp3043529.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

57660 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Предоставяне на услуги по застраховане на моторните превозни средства, собственост на Висшия съдебен съвет чрез сключване на застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите“ и на застраховка “Пълно автокаско””.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


Срок за получаване на офертите

20/11/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обявата за обществената поръчка, ведно с одобрената към нея документация за участие (Технически спецификации и друга информация), приложения и образци на документи, са публикувани на профила на купувача на възложителя на следния интернет адрес, посочен и по-горе в първи раздел, поле "Адрес на профила на купувача": http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181109iOxp3043529 Всеки участник в настоящата обществена поръчка има право да представи само една оферта. Офертата се изготвя на български език. Не се допуска представянето на различни варианти на офертата.Възложителят няма да приема оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистър на получените оферти. В този случай не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. До изтичането на срока за получаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си. Допълнението и/или промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде поставен надпис „Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер _____” и наименованието на участника. Документите, свързани с участието в обществената поръчка, се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; 2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 3. наименованието на обществената поръчка, за която се подават документите. Опаковката с документите за участие и офертата следва да бъде адресирана до: Висш съдебен съвет, гр. София, ул.“ Екзарх Йосиф“, №12. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ. Всяко физическо или юридическо лице може да участва в настоящата обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата обществена поръчка. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, следва да представи при подписването на договора гаранция, обезпечаваща изпълнението му, в размер на 3% (три процента) от стойността за застраховане със застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и „Пълно автокаско” на автомобилите (27 бр.), описани в Приложение №А - Опис на МПС, собственост на ВСС, който е приложение към документацията за участие. Подробни изисквания за участие в обществената поръчка, включително за изготвяне на офертата, се съдържат в обявата и документацията за участие (Техническите спецификации и друга информация), приложенията и образците към нея.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/11/2018  (дд/мм/гггг)