BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

SCIS-46390-2018-026

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010221

BG411, Стационарна комуникационна и информационна система, бул. Генерал Е. Тотлебен 34, За: Иван Йоновски, България 1606, София, Тел.: 088 7234919, E-mail: podelenie@armf.bg, Факс: 02 9223747

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://scis.armf.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://scis.armf.bg/protsedura/697.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

4299.16 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на ВиК материали.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39715300

Описание:

Водопроводно оборудване


Срок за получаване на офертите

20/11/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Подробна информация за ОП е публикувана в Профил на купувача на Възложителя на адрес:https://scis.armf.bg/protsedura/697.html

Дата на изпращане на настоящата информация

13/11/2018  (дд/мм/гггг)