BG-Пазарджик

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

13/35-13-2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201549

BG423, Районна здравноосигурителна каса гр. Пазарджик, ул. 11-ти август №2, За: Диана Гатева, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 402109, E-mail: pazardjik@nhif.bg, Факс: 034 402107

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/1230.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1916.66 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обслужване на работещите в РЗОК– Пазарджик от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Обслужване на работещите в РЗОК– Пазарджик от служба по трудова медицина и Обособена позиция № 2: Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в РЗОК- Пазарджик

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85147000, 85141000

Описание:

Услуги по трудова медицина
Услуги, предоставяни от медицински персонал


Срок за получаване на офертите

14/11/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП първоначално определеният срок за подаване на оферти е удължен до 17:30часа на 14.11.2018г. Отварянето на офертите ще се извърши на 15.11.2018г. от 13.30часа в административната сграда на РЗОК Пазарджик на адрес гр. Пазарджик, ул. "11-ти август " №2 - заседателна зала.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/11/2018  (дд/мм/гггг)