BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

SCIS-46390-2018-018

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010221

BG411, Стационарна комуникационна и информационна система, бул. Тотлебен 34, За: Роза Божова, България 1606, София, Тел.: 02 9224969, E-mail: podelenie@armf.bg, Факс: 02 9223747

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://scis.armf.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://scis.armf.bg/protseduri.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

955 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на електроматериали, електроуреди, железария, инструменти, осветителни тела и консумативи за тях”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31000000

Описание:

Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление


Срок за получаване на офертите

14/11/2018 , 12:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Цялата информация за обществената поръчка е публикувана в „Профил на купувача“ на Възложителя на адрес:https://scis.armf.bg/protsedura/684.html

Дата на изпращане на настоящата информация

06/11/2018  (дд/мм/гггг)