Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0004715040070

BG421, КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ул.Македония 73 а, За: Севдалина Цветкова, България 4004, Пловдив, Тел.: 032 276116, E-mail: jurist.south@gmail.com, Факс: 032 674310

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://south.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://south.plovdiv.bg/profil/?p=1951.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

123500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изграждане на места за местодомуване на МПС в УПИ I- компл. жил. строителство, кв.154"А" по плана на кв. "Въстанически-юг", гр. Пловдив, /ПИ с идентификатор 56784.530.2216 по КК и КР, гр. Пловдив/. С административен адрес: ул. "Иван Гарванов" № 46, гр. Пловдив.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44000000

Описание:

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)


Срок за получаване на офертите

21/11/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се състои на 22.11.2018 год. от 10:30 часа, при условие че са налице най-малко 3 подадени оферти за участие. В противен случай, ще се приложат правилата на чл. 188, ал.2 ЗОП

Дата на изпращане на настоящата информация

06/11/2018  (дд/мм/гггг)