Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЛС-07-314

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695349

BG411, Министерство на правосъдието, ул. Славянска № 1, За: Антоанета Недкова, България 1040, София, Тел.: 00359 2937503, E-mail: Antoaneta_Nedkova@justice.government.bg, Факс: 00359 29813445

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mjs.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.mjs.bg/ccc0be1a2c4f2a3a30311911e6835f17.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

16800 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на застрахователна услуга на МПС – собственост на МП със застраховки „Автокаско“, „Гражданска отговорност“ и „Злополука на местата в МПС“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66516000

Описание:

Застраховка "Гражданска отговорност" на превозни средства


Срок за получаване на офертите

12/11/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците. Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 13.11.2018 г. от 11:00 ч. в сградата на Министерство на правосъдието, ул. Славянска 1, ет. 5.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/11/2018  (дд/мм/гггг)