Версия за печат

BG-село Горно Сахране

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2502

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

31.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540122

BG344, ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСВТО МАЗАЛАТ, ул. Опълченска №1 A, За: инж. Андон Кондузов, България 6151, село Горно Сахране, Тел.: 0885 002285, E-mail: dlsmazalat@uidp-sliven.com, Факс: 04357 2242

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dlsmazalat.uidp-sliven.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/2502.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

13500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Доставка и монтаж на пердета, щори, кoрнизи и др. за Ловен дом Трънково”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39515000

Описание:

Завеси, стенни тапицерии, фестонирани драперии и текстилни щори


Срок за получаване на офертите

07/11/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на комисия определена със заповед на Директора, в административната сграда на ТП ДЛС "Мазалат" находяща се на адрес: с.Горно Сахране, ул. "Опълченска" №1А на 08.11.2018г. от 11:00 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

31/10/2018  (дд/мм/гггг)