BG-Перник

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

2384

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 823073638

BG414, Водоснабдяване и канализация ООД Перник, ул. Средец № 11, За: Десислава Йорданова, България 2300, Перник, Тел.: 076 649817, E-mail: vik_pernik@abv.bg, Факс: 07 649831

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.vik-pernik.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.vik-pernik.eu/order.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на водомери и устройства за дистанционно – радио отчитане на водомери за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация”ООД - гр.Перник.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

38421100

Описание:

Водомери


Срок за получаване на офертите

07/11/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1.Участниците трябва да представят оферта, която да отговаря на ЗОП, ППЗОП и на условията на Възложителя.Офертата се подава на български език на хартиен носител. Към обявата, в раздел "профил на купувача" от интернет страницата на възложителя www.vik-pernik.eu са предоставени техническа спецификация, указания за участие, образци на документи и проект на договор. 2. Срокът за изпълнение на договора е 12 месеца от датата на неговото подписване. 3.При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците. Датата на отваряне на офертите е 08.11.2018 г.-11:00 часа в административната сграда на ВиК ООД гр.Перник, ул. Средец №11, ет.1

Дата на изпращане на настоящата информация

31/10/2018  (дд/мм/гггг)