Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЛС-07-305

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695349

BG411, Министерство на правосъдието, ул. Славянска № 1, За: Ивалина Маринова - юрисконсулт в отдел Обществени поръчки, дирекция Управление на собствеността, България 1040, София, Тел.: 00359 29237489, E-mail: Ivalina_Marinova@justice.government.bg, Факс: 00359 29813445

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mjs.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.mjs.bg/62c9dcaa455e57fbc80a19106303304f.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

41666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НЕПРЕКЪСВАЕМИ ТОКОЗАХРАНВАЩИ УСТРОЙСТВА (UPS)“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30237280

Описание:

Захранващи устройства


Срок за получаване на офертите

06/11/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договора представя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора се представя под формата на парична сума, банковата гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците. Отварянето на ценовите оферти ще се извърши по реда на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, на 07.11.2018 г., от 14:00 ч. в сградата на Министерство на правосъдието, ул. Славянска № 1, ет. 5, стая 506.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/10/2018  (дд/мм/гггг)