Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

01

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000212487

BG322, Музей Дом на хумора и сатирата, гр.Габрово ул.Брянска №68, За: Маргарита Доровска, България 5300, Габрово, Тел.: 00359 066806989, E-mail: margarita.dorovska@humorhouse.bg, Факс: 00359 066806989

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.humorhouse.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.humorhouse.bg/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

21417 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка и закупуване чрез лизинг на един брой, фабрично нов, лекотоварен автомобил за нуждите на Музей Дом на Хумора и Сатирата, Габрово“ и е подробно описан в Техническа спецификация, нераздлна част от настоящата документация.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34111100 (GC24)

Описание:

Автомобили тип "комби" (Цял )


Срок за получаване на офертите

13/11/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска, или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка. Върху опаковката се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. На опаковката се записва “Оферта за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Оферта до Музей „Дом на Хумора и Сатирата“ Габрово, адрес ул. „Брянска” № 68, 5300, Габрово, За участие в открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка и закупуване чрез лизинг на един брой, фабрично нов, лекотоварен автомобил за нуждите на Музей Дом на Хумора и Сатирата, Габрово“. Към обявата в Профил на купувача на интернет сайта на Възложителя, http://www.humorhouse.bg/, са публикувани: Изисквания и Указания за подготовка на офертата, съдържащи Техническа спецификация, Методика за оценка, образци на документи и проект на договор. Отварянето на офертите ще се състои на датата, мястото и в часа, посочени в Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/10/2018  (дд/мм/гггг)