BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

SCIS-38040-2018-021

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010221

BG411, Стационарна комуникационна и информационна система, бул. Тотлебен 34, За: Ивайло Иванов, България 1606, София, Тел.: 02 9226740, E-mail: stat_kis@armf.bg, Факс: 02 9226714

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://scis.armf.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://scis.armf.bg/protseduri.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

40916.66 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на употребяван пътнически автобус с брой места от 49+1 до 60+1.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34121500

Описание:

Автобуси за извънградски превоз


Срок за получаване на офертите

06/11/2018 , 12:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Цялата информация за обществената поръчка е публикувана в „Профил на купувача“ на Възложителя на адрес: https://scis.armf.bg/protsedura/675.html

Дата на изпращане на настоящата информация

29/10/2018  (дд/мм/гггг)