Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-37

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121396123

BG411, Български пощи ЕАД, ул.Акад. Стефан Младенов № 1, бл.31, За: Константин Добрев, България 1700, София, Тел.: 02949 3328, E-mail: K.Dobrev@bgpost.bg, Факс: 02962 5329

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgpost.bg /zop.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка включва: „Доставка и монтаж на компоненти за системи за видеонаблюдение в обектите на „Български пощи“ ЕАД“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

32323500

Описание:

Система за видеонаблюдение


Срок за получаване на офертите

06/11/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ Критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта”, както следва: 1. Оценка 1 (О1) – сума на единичните цени (в лева без ДДС), на предложените от участника за доставка компоненти за системи за видеонаблюдение – 85%. 2. Оценка 2 (О2) – срок (бр. месеци) за гаранционна поддръжка на доставените компоненти, но не по-малък от 24 месеца, предложен от участника – 10% 3. Оценка 3 (О3) – цена на монтажа на доставените компоненти – 5% КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА Комплексната оценка (КО) представлява средно претеглена величина на получените точки по двата оценъчни показателя, както следва: О1 - цена (в лева без ДДС), предложена от участника за доставка компоненти за системи за видеонаблюдение; О2 - срок (бр. месеци) за гаранционна поддръжка предложен от участника. О3 – цена (в лева без ДДС), предложена от участника за монтаж на компоненти за системи за видеонаблюдение; Тегловните коефициенти (K) за показателите О1, О2, и О3 имат следните стойности: За показателя О1: KО1 = 0,85 За показателя О2: KО2 = 0,10 За показателя О3: KО3 = 0,05 Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник по следния начин: КОi = О1i . KО1 + О2i . KО2+ О3i . KО3 (бр. точки) или КОi = О1i . 0,85 + О2i . 0,10 + О3i . 0,05, (бр. точки), където индекс i, означава i-ят участник. Закръгляването на получените резултати, ще се извършва до 1.10-2. На първо място се класира офертата на участник, получила най-много точки за крайната оценка (K) за класиране. Останалите оферти се класират в низходящ ред. то: е предложенaта най-ниска сума за монтажа на компонентите за сигнално- охранителни системи от участниците. Т е предложената сума от участника за монтаж на компонентите за сигнално- охранителни системи. Закръгляването на получените резултати за О1,О2 и О3 ще се извършва до 1.10-2. КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА Комплексната оценка (КО) представлява средно претеглена величина на получените точки по двата оценъчни показателя, както следва: О1 - цена (в лева без ДДС), предложена от участника за доставка компоненти за сигнално-охранителни системи; О2 - срок (бр. месеци) за гаранционна поддръжка предложен от участника; О3 – цена (в лева без ДДС), предложена от участника за монтаж на компоненти за сигнално-охранителни системи. Тегловните коефициенти (K) за показателите О1, О2, и О3 имат следните стойности: За показателя О1: KО1 = 0,85 За показателя О2: KО2 = 0,10 За показателя О3: KО3 = 0,05 Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник по следния начин: КОi = О1i . KО1 + О2i . KО2+ О3i . KО3 (бр. точки) или КОi = О1i . 0,85 + О2i . 0,10 + О3i . 0,05, (бр. точки), където индекс i, означава i-ят участник. Закръгляването на получените резултати, ще се извършва до 1.10-2.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/10/2018  (дд/мм/гггг)