Версия за печат

BG-Омуртаг

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

705

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120183

BG334, Териториално поделение ДГС Омуртаг към СИДП Шумен, гр. Омуртаг, ул. Г. С. Раковски №21, За: инж. П. Попова-Добрева, България 7900, Омуртаг, Тел.: 0605 62154, E-mail: dgs.omurtag@dpshumen.bg, Факс: 0605 63581

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dgsomurtag.sidp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dgsomurtag.sidp.bg/2018-6-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

1000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка от раздел специализирани машини в селското и горско стопанство – храсторез/моторна коса по приложена спецификация за нуждите на ТП ДГС „Омуртаг”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

16100000

Описание:

Машини, използвани в селското и горското стопанство за подготовка или култивиране на земи


Срок за получаване на офертите

30/10/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП, разглеждането на получените офертите ще се извърши в 10:00 часа на 31.10.2018 г. в заседателната зала на ТП ДГС "Омуртаг", ул "Г. С. Раковски " № 21

Дата на изпращане на настоящата информация

26/10/2018  (дд/мм/гггг)