Версия за печат

BG-Казанлък

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2018-5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540149

BG344, Териториално поделение Държавно горско стопанство Казанлък към ЮИДП - ДП Сливен, гр.Казанлък, ул. Освобождение №19, За: Ивайло Антонов - Зам.Директор, България 6100, Казанлък, Тел.: 0431 64776, E-mail: dgskazanluk@uidp-sliven.com, Факс: 0431 64775

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://uidp-sliven.com/procedures/2485.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

1200 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

В рамките на настоящата поръчка се предвижда доставка и монтаж на електрическа, потопяема, сондажна помпа за вода за захранването на съществуваща автоматизирана поливна система в разсадник – стопанисван от ТП ДГС Казанлък за производство на фиданки от дървесни и храстови видове. Избраният изпълнител следва да изпълни доставката и да направи монтажа на помпата към съществуващата автоматизирана поливна система, намираща се в горски разсадник „Бузовград”. Технически данни, на които трябва да отговаря помпата: Дебит- Qmax. 8 m3/h Напор- Hmax. 86 m Захранване:220-240 V ; 380-415V Мощност- 1.5 kW Темпратура на течността: 0°C до +40°C Дълбочина на потапяне . 150 m Максимално съдържание на механични примеси във водата: до 300 gr./m3 Диаметър на помпата: Ф 98 mm Минимален диаметъра на сондажа: 120 mm Изход на помпата: 1 1/4 Вграден възвратен клапан Дължина на кабела: 1,5 m Поливната система обслужва независимо 7 съществуващи зони означени на Схема приложение към техническата спецификация. Характеристиките на отделните зони са описани подробно в Техническата спецификация. Всички дейности по доставката и монтажа на електрическата, потопяема сондажна помпа за вода, в това число осигуряването на необходимата механизация и работна ръка са за сметка на Изпълнителя. Гаранционния срок на доставената помпа следва да бъде съгласно инструкциите на производителя. Участникът следва да посочи в техническото си предложение и гаранционен срок на монтажа на помпата.Гаранционния срок на монтажа следва да бъде не по-кратък от 12 месеца, считано от подписването на приемо-предавателния протокол за монтажа. Влаганите части и консумативи да бъдат нови (неупотребявани) и да отговарят на нормативно установените изисквания за произход и качество в Република България, както и да притежават сертификат за произход и качество.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

16160000

Описание:

Различни видове градинарско оборудване


Срок за получаване на офертите

01/11/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Всяка оферта трябва да съдържа : 1.Списък на документитe в офертата - формат на участника 2.Административни сведения за участника – Образец №1 3.Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – Образец №2 4.Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП – Образец №3 5.Списък на доставките и/или услугите, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, преди датата на подаване на офертата – Образец №4 6.Списък на техническите лица, които ще участват при изпълнение на поръчката – свободен текст от участника. 7.Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП, за подизпълнители – Образец №5 8.Декларация от подизпълнители – Образец №5-А • Декларация от подизпълнителите за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – Образец №2 • Декларация от подизпълнителите за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП – Образец №3 9.Декларация за приемане на договора – Образец №6 10.Техническо предложение - Образец №7 11.Ценово предложение – Образец №8; 12.Декларация, че са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд – Образец №9; 13.Декларация за срок на валидност на офертата - Образец №10; Участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти за период от 90 (деветдесет) календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно Обявата. Разглеждането, оценяването и класирането на офертите ще се състои на 02.11.2018 г. от 10.00 часа в административната сграда на ТП „ДГС – Казанлък” с адрес гр. Казанлък, бул. „Освобождение“ №19. Могат да присъстват представителите на участниците или нотариално упълномощени от тях лица. Неприсъствието на представители на участниците или нотариално упълномощени от тях лица не е основание за прекратяване или отлагане на разглеждането на офертите и ценовите предложения. Участник, който при изготвяне на офертата не е извършил обявените от възложителя условия и не е представил някои от изискуемите документи ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/10/2018  (дд/мм/гггг)