BG-гр.София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

01-21-17

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175403856

BG412, „БДЖ–Товарни превози” ЕООД, ул. „Иван Вазов” № 3, За: Красимир Боянов – отдел „Обществени поръчки и проекти”, по документацията за участие и инж. Емил Танев – отдел „Ремонт на товарни вагони”., България 1080, гр.София, Тел.: 0888 377073 ; 0888 005974, E-mail: krasimir.boyanov@bdzcargo.bg, Факс: 02 9877983

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://bdzcargo.bdz.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bdzcargo.bdz.bg/bg/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69281.1 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на периодични прегледи на железопътни цистерни за превоз на опасни товари, собственост на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД, съгласно определенията в Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари RID, с изключение на клас 2 за едногодишен период”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50514100

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на метални цистерни


Срок за получаване на офертите

29/10/2018 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, Възложителят удължава срока за получаване на оферти по настоящата обществена поръчка с предмет:„Извършване на периодични прегледи на железопътни цистерни за превоз на опасни товари, собственост на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД, съгласно определенията в Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари RID, с изключение на клас 2, за едногодишен период” с 5 (пет) календарни дни, считано от изтичането на определения в информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка с ID 9082018 краен срок на получаване на офертите - 29.10.2018г., 16:45 ч., тъй като в първоначално определения срок не са получени минимално изискуемите по закон три оферти. След изтичане на срока, посочен в разде III от настоящия документ, Възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от техния брой. Дата и час на отваряне на офертите: 30.10.2018г от 10:00 часа. Място на отваряне на офертите: административна сграда на Централно управлене на БДЖ "Товарни превози" ЕООД, находяща се в гр. София, ул. Иван Вазов № 3.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/10/2018  (дд/мм/гггг)