Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

6105-Ю

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 176040023

BG411, Българска агенция по безопасност на храните, бул. Пенчо Славейков № 15А, За: Йоана Кючукова, България 1606, София, Тел.: 02 9159854, E-mail: y_kyuchukova@bfsa.bg, Факс: 02 9159898

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.babh.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.babh.government.bg/op/680154d0c57334aba3f4263392ead2f8.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

62500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на real-time PCR апарат за нуждите на НРЛ „КЧС, АЧС и Каприпоксвируси“ към НДНИВМИ

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

38000000

Описание:

Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)


Срок за получаване на офертите

01/11/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите трябва да бъдат представени и адресирани до Българска агенция по безопасност на храните, гр. София 1606, бул. „Пенчо Славейков” № 15А стая - деловодство. При изготвяне на офертата участникът трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя в обявата и документация. Отваряне на офертите: 02.11.2018г. год. в 11:00 часа в град София, бул. Пенчо Славейков № 15 А. При отваряне на офертите могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

24/10/2018  (дд/мм/гггг)