Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2749

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III № 136, За: Росица Христова Мая Бойкова, България 1618, София, Тел.: 029406432 028557871, E-mail: rhristova@eea.govornment.bg, Факс: 00359 029559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-18/25.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

39900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Сервиз и доставка на консумативи за живачни анализатори“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50411000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на измервателни уреди и апарати


Срок за получаване на офертите

31/10/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите се представят в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: Върху опаковката се отбелязва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. Запечатаната непрозрачна опаковка съдържа: 1. Опис на представените документи; 2. Оферта (Приложение № 1) 3. Техническо предложение (Приложение № 2); 4. Ценово предложение (Приложение № 3); 5. Декларация за съответствие с критериите за подбор (Приложение № 4); 6. Декларация по чл. 97, ал. 5 ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Приложение № 5); 7. Декларация по чл. 97, ал. 5 ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП (Приложение № 6); 8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложение № 7) – когато е приложимо 9. Декларация за съгласие за предоставяне на капацитет от трети лица (Приложение № 8) – когато е приложимо 10. Декларация за всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП (Приложение № 9) 11. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици – (Приложение № 10); 12. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Приложение № 11) 13. Административни данни (Приложение № 12) 14. Копие от документа за регистрация (когато не е посочен Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранните лица представят съответният документ в официален превод. Когато не е посочен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР участниците прилагат удостоверение за актуално състояние (оригинал или заверено от участника копие). Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени - в официален превод. Документът следва да бъде издаден не по-рано от 3 (три) месеца преди датата на подаване на офертата; 15. Други документи (по преценка на участника). Подробни технически спецификации и образци на документи се съдържат в Приложенията към обявата, публикувани на интернет адреса на Възложителя, раздел „Профил на купувача“.

Дата на изпращане на настоящата информация

24/10/2018  (дд/мм/гггг)