Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

462

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 107507217

BG322, Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Тота Венкова АД, ул. Д-р Илиев Детския, За: Милена Йорданова, България 5300, Габрово, Тел.: 066 800638, E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com, Факс: 066 804424

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mbalgabrovo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.mbalgabrovo.com/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

23623.17 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци, с кодове: 180102 и 180103*, за нуждите на МБАЛ „Д-Р Тота Венкова” АД - Габрово” описани в Раздел II Техническа спецификация, част от настоящата обява. Транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци с прогнозни количества по кодове, съгласно предходната година: - 180102 (Телесни части и органи, включително банки кръв и кръвни продукти) – прогнозно количество 442,00 кг - 180103* (Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции – прогнозно количество 21364,00 кг Количествата са ориентировъчни и зависят от дейността на лечебното заведение.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90520000

Описание:

Услуги, свързани с радиоактивни, токсични, медицински и опасни отпадъци


Срок за получаване на офертите

29/10/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Повече информация може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/offer/14

Дата на изпращане на настоящата информация

22/10/2018  (дд/мм/гггг)