Версия за печат

BG-Кричим

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115837652

BG421, Детска градина Незабравка, бул. „Александър Стамболийски” № 63, За: Евгения Кирчева, България 4220, Кричим, Тел.: 03145 3051, E-mail: odz_nezabravka@abv.bg, Факс: 03145 3051

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nezabravka-krichim.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nezabravka-krichim.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

59735 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Незабравка”, с прогнозна стойност до 59 735 лв. /петдесет и девет хиляди седемстотин тридесет и пет лева/ без ДДС, разпределени в следните групи: 1. Мляко и млечни продукти 2. Месо и месни продукти, риба и рибни продукти, яйца /без консерви/ 3. Хляб и тестени изделия 4. Пакетирани хранителни продукти и консерви 5. Пресни плодове и зеленчуци /без консерви/“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000, 15511100, 15551300, 15540000, 15530000, 15500000, 15100000, 15220000, 03142500, 03220000, 15612500, 15300000, 15890000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Пастьоризирано мляко
Кисело мляко
Сирене
Масло
Млечни продукти
Месо и месни продукти
Риба, филе и друго месо от риба, замразено
Птичи яйца
Зеленчуци, плодове и черупкови плодове
Хлебарски продукти
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Различни видове хранителни продукти и сухи продукти


Срок за получаване на офертите

25/10/2018 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Разглеждането и оценката на офертите ще се извърши от назначена от възложителя комисия в 10:00 часа на 26.10.2018 година, в Дирекцията на Детска градина „Незабравка” - гр. Кричим, с адрес: гр. Кричим, бул. „Александър Стамболийски” № 63. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/10/2018  (дд/мм/гггг)