Версия за печат

BG-гр. Шумен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 201617412

BG333, Североизточно държавно предприятие ДП Шумен, ул. Петра №1 , ет.2, За: Ат. Атанасова, Нели Борисова, адв. Евг. Гандев, България 9700, гр. Шумен, Тел.: 054 833123, E-mail: office@sidp.bg, Факс: 054 833123

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.sidp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sidp.bg/str-nadzor-2018/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

30575 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на изпълнител за: 1. Услуга по изработване на комплексен доклад за оценка съответствието на инвестиционен проект за Обект №3 „Строително монтажни работи на ГАП в ДЛСР„Данкулак“ – 1900л.м. (ново строителство) в района на дейност на ДЛС Тервел – ТП на СИДП ДП Шумен и 2. Услуги по упражняване на строителен надзор при изпълнение на строежи на 6(шест) броя горски автомобилни пътища на територията на СИДП ДП Шумен, включващи: 2.1. Изпълнение на дейности по упражняване на строителен надзор на етап изпълнение на строежа; 2.2. Изпълнение на дейности по упражняване на строителен надзор на заключителен етап на строежа; 2.3. Изпълнение на дейности по упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове, подробно посочени от възложителя в изискванията и техническата спецификация на документацията на процедурата“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71520000, 71312000

Описание:

Строителен надзор
Консултантски инженерни услуги в строителството


Срок за получаване на офертите

29/10/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Пълен и безплатен достъп до документацията по обявената процедура е предоставена от възложителя, като същата е публикувана в досието на поръчката в профила на Възложителя Отварянето и разглеждането на офертите ще се извърши на 30.10.2018 г от 14,00 часа. в заседателната зала на ЦУ на СИДП ДП Шумен, гр. Шумен, ул. Петра №1, ет.4

Дата на изпращане на настоящата информация

22/10/2018  (дд/мм/гггг)