BG-гр.София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

01-21-17

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175403856

BG412, „БДЖ–Товарни превози” ЕООД, ул. „Иван Вазов” № 3, За: Красимир Боянов – отдел „Обществени поръчки и проекти”, по документацията за участие и инж. Емил Танев – отдел „Ремонт на товарни вагони”., България 1080, гр.София, Тел.: 0888 377073 ; 0888 005974, E-mail: krasimir.boyanov@bdzcargo.bg, Факс: 02 9877983

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://bdzcargo.bdz.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bdzcargo.bdz.bg/bg/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69281.1 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на периодични прегледи на железопътни цистерни за превоз на опасни товари, собственост на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД, съгласно определенията в Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари RID, с изключение на клас 2 за едногодишен период”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50514100

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на метални цистерни


Срок за получаване на офертите

24/10/2018 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Подадените оферти ще бъдат отворени публично на датата и часа, посочени в обявата, в сградата на възложителя на адрес: гр. София, ул.Иван Вазов 3, ет.2. На отварянето могат да присъстват представители на участниците. Обявата и другите документи, свързани с обществената поръчка, са публикувани в профила на купувача на горепосочения адрес.

Дата на изпращане на настоящата информация

17/10/2018  (дд/мм/гггг)