Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-15

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121396123

BG411, Български пощи ЕАД, ул.Акад. Стефан Младенов № 1, бл.31, За: Петър Боев, България 1700, София, Тел.: 02949 3264, E-mail: p.boev@bgpost.bg, Факс: 02962 5329

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgpost.bg /zop.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка включва:Кратко описание: Подновяване правото на ползване на сервизните пакети на оборудване Fortigate Edge firewalls, PaloAlto 3050, Application Delivery Controller - F5 и Anti-SPAM Filter“ за период от една година, в съответствие с техническите спецификации, считано от датата на изтичане на последните активни сервизни пакети: 1) Firewall - PaloAlto 3050 с прилежащи лицензи - Bright cloud URL Filtering subscription for device in an HA pair year 1, PA-3050 и Threat prevention subscription for device in an HA pair year 1, PA-3050; 2) Application Delivery Controller - F5 BIG-IP i2600 LTM (Local Traffic Manager) c прилежащи лицензи - BIG-IP Application Security Manager Module for i2X00; 3) Spam Filter - FortiMail 400E c прилежащи лицензи - FortiGuard AV Services. Сериен № Продуктов № Наименование FortiNet- Renewal for One Year FC300C3913602922 FC-10-00302-900-02-12 1 Year UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) FC300C3913603247 FC-10-00302-900-02-12 1 Year UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) PaloAlto- Renewal for One Year SN:1701014472 PAN-PA-3050-TP-HA2-R Threat prevention subscription renewal SN:1701014462 PAN-PA-3050-TP-HA2-R Threat prevention subscription renewal SN:1701014472 PAN-PA-3050-URL4-HA2-R Bright cloud URL filtering subscription renewal SN:1701014462 PAN-PA-3050-URL4-HA2-R Bright cloud URL filtering subscription renewal SN:1701014472 PAN-SVC-BKLN-3050-R Partner enabled premium support renewal SN:1701014462 PAN-SVC-BKLN-3050-R Partner enabled premium support renewal F5- Renewal for One Year f5-ffgi-cons F5-BIG-LTM-I2600 F5-SVC-BIG-PRE-L1-3 f5-ffgi-cons F5-ADD-BIG-ASM-I2XXX F5-SVC-BIG-PRE-L1-3 f5-ffgi-cons F5-BIG-LTM-I2600 F5-SVC-BIG-RMA-2 За всяка от системите трябва да е включена разширена техническа поддръжка от производителя за период от една година Premium support, с цел гарантиране нивата на поддръжка заложени в изискванията на поръчката. След подновяване сервизните пакети се активират от датата на изтичане на последния активен сервиз. Обслужването на дефектиралото оборудване следва да става при условията на Hardware Return and Replace, т.е. при одобрено удостоверяване за връщане на стоки (RMA) в системата от страна на производителя се изпраща дефектното оборудване. Сервизното обслужване се извършва от депото на производителя, който до 3 дни изпраща към „Български пощи” ЕАД ремонтираното или ново устройство. Подробни инструкции за процедурата следва да се получават при одобрение на RMA. 4. Изисквания за сервизно обслужване. 1) Срок за предоставяне на услугите по поддръжка и развитие на изградената инфраструктура – сервизните пакети се активират от датата на изтичане на последния активен сервиз. 2) Сервизното обслужване трябва да се извършва на място, като всички разходи, включително транспортните, за осъществяване на дейностите по възстановяване на конфигурацията и нормалния режим на работа са за сметка на Изпълнителя. 3) Изпълнителя осигурява централизирано приемане на заявките за обслужване (Help Desk ) с работно време 8х5 (пет дни в седмицата, по осем часа). 4) Времето за сервизна реакция да е не по-голямо от 4 (четири) часа, след подаването на заявка от потребителя, в която се посочва времето на подаване на заявката. 5) Срокът за отстраняване на повредата да е не по-голям от 5 дни, считано след деня на получаване на заявката. 6) Сервизното сервизно обслужване следва да бъде осъществявано при спазване изискванията на техническата и сервизна документация на производителя на оборудването.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

48200000

Описание:

Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет


Срок за получаване на офертите

23/10/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

16/10/2018  (дд/мм/гггг)