Версия за печат

BG-Смолян

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 176987175

BG424, Областна дирекция по безопастност на храните-Смолян, ул.Тракия № 5, За: д-р Сава Бозуков, България 4700, Смолян, Тел.: 0301 62502, E-mail: RVS_21@nvms.government.bg, Факс: 0301 62602

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.babh.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.babh.government.bg/op/c62ecf7f2b3f2136bb6fbaaa4fc6631f.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

195000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДА „ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА“, находяща се в УПИ ІІІ, кв.63 по устройствения план на гр.Девин, ПИ 20465.504.251. Кратко описание: Настоящата поръчка е за реконструкция на сграда „Ветеринарна лечебница“, като видовете строително-ремонтни работа са подробно посочени в Количествено – стойностна сметка; Сградата е строена преди 1927 година и е н лошо и неподдържано състояние. Предвидените дейности по ремонта целят отстраняването на уврежданията на сградата и привеждането й съобразно изискванията на действащите строителни правила и нормативи. Ремонтът следва да се извърши съобразно одобрен за това проект, който се намира в ОДБХ-Смолян, ул.Тракия № 5 и при желание участниците могат да се запознаят с него, като това условие не е задължително. Участниците, при желание, могат да посетят обекта на поръчката – Ветеринарна лечебница-Девин, за да се запознаят с обекта, като това условие не е задължително.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


Срок за получаване на офертите

30/10/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): в т.ч.: Изисквания за личното състояние: Участник при възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено и отговаря на изискванията, предвидени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и на изискванията на Възложителя. Участниците следва да отговарят на изискванията на чл.54 ал.1, т.1-5 и т.7 от ЗОП. Към момента на сключване на договор, участникът определен за изпълнител представя документи, удостоверяващи декларираните от него обстоятелства. Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителите, като имащи право да извършва строежи по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква "а" или „г“ от ЗУТ, респективно реконструкция и основен ремонт на строежите от пета категория. За доказване на това обстоятелство се посочва съответния публичен регистър, който съдържа тази информация или се представя копие от Удостоверението за вписване в ЦПРС, придружен с валиден талон за 2018 г., или еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени, доказващ еквивалентното право (за чуждестранните участници). Икономическо и финансово състояние: Участниците следва да имат валидна застрахователна полица за професионална отговорност на строителя – съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ (или еквивалентна застраховка или гаранция за чуждестранното лице – участник, в съответствие с чл. 171а, ал. 1 от ЗУТ), с общ лимит на отговорността, покриваща минималната застрахователна сума за строежи от изискваната категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За доказване на това обстоятелство се представя копие от валидна застрахователна полица за професионална отговорност на строителя. Технически и професионални способности: Участниците да са изпълнили минимум 3 (три) обекта с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата. За доказване на това обстоятелство се представя Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години (Приложение № 11), придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Под „Сходно с предмета на поръчката строителство” следва да се разбира: реконструкция и основен ремонт на строежите от пета и по-горна категория. За изпълнение на настоящата обществена поръчка, участниците трябва да разполагат с технически и ръководен персонал с професионална компетентност, както следва: 1. Технически ръководител – 1 бр., с минимум 3 г. професионален опит, образование съобразно изискванията на закона ЗУТ - Висше инженерно образование или средно специално техническо образование или еквивалентно; Общ професионален опит – Минимум 3 г.; Специфичен опит - като технически ръководител на екип /обект/ – минимум на 1 проект/обект (1 договор), сходен с предмета на поръчката през последните 3 г. За доказване на горните обстоятелства участникът следва да представи Списък на техническия и ръководен персонал, който ще отговаря за изпълнение на поръчката, с посочване на образованието, квалификацията и професионалния и специфичен опит на лицата (Приложение № 12), ведно с удостоверение за вписване в публичен регистър по чл.165 от ЗКН или еквивалентен регистър. Пълната информация относно условията на поръчката се съдържат на http://www.babh.government.bg/op/c62ecf7f2b3f2136bb6fbaaa4fc6631f

Дата на изпращане на настоящата информация

15/10/2018  (дд/мм/гггг)