Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-15

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121396123

BG411, Български пощи ЕАД, ул.Акад. Стефан Младенов № 1, бл.31, За: Петър Боев; Александър Масларски, България 1700, София, Тел.: 02949 3264;02949 3370, E-mail: p.boev@bgpost.bg, Факс: 02962 5329

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgpost.bg /zop.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка включва: „Изграждане на система за защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни в страните членки на ЕС, съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на СЪВЕТА“. Основните дейности по защитата на личните данни се състоят в операции по обработване, които поради своето естество, обхват и/или цели изискват редовно и систематично мащабно наблюдение на субектите на данни. Това важи и в случаите, когато дейностите по обработване на данни са свързани с предлагането на стоки и услуги на физически лица, намиращи се в съюза, независимо дали от субекта на данни се изисква плащане. Необходимо е да бъде обработен голям масив от данни, включващ всички административни, организационни и бизнес единици, обхващащи цялата структура на „Български пощи“ ЕАД, която обхваща 5 Регионални управления, с разпределени 28 Областни пощенски станции (ОПС) и 2981 Пощенски станции (ПС). Целта е извършване на анализ за съответствие на „Български пощи“ ЕАД с изискванията на Регламент 2016/679 (Общ регламент за защита на данни - ОРЗД) и изготвяне на доклад с конкретни констатации и препоръки. Имплементиране на правни, технологични и организационни мерки с цел привеждане дейността на дружеството, съгласно изискванията на ОРЗД разработване и въвеждане на Система за защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни в страните членки на ЕС, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета, който ще бъде изпълняван в два етапа, които са подробно описани в Изискванията за изпълнение на поръчката.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71620000

Описание:

Услуги, свързани с анализи


Срок за получаване на офертите

25/10/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ - икономически най-изгодна оферта, определена по критерия „оптимално съотношение качество/цена” в съответствие с предварително обявените от Възложителя условия описани в методиката за оценка. Участникът при сключване на договора трябва да представи гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 5 % от стойността на договора. Плащанията по договора ще се извършватпо банков път в български лева в срок до 45 /четиридесет и пет/ календарни дни след представянето на фактура за цялата стойност на поръчката и приемателно-предавателени протоколи за свършената работа

Дата на изпращане на настоящата информация

15/10/2018  (дд/мм/гггг)