Версия за печат

BG-Свиленград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

96

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000903825

BG422, Община Свиленград, бул. България №32, ет. 2, ст.302, За: инж.Грозденка Дюлгерова, Албена Петрова, България 6500, Свиленград, Тел.: 0379-74308 ; 0379-74370, E-mail: obshtina@svilengrad.bg, Факс: 0379-74371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svilengrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://svilengrad.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava-ili-pokani-do-opredeleni-licza/dostavka-na-profesionalna-gotvarska-pechka/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

6083.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на 1 брой професионална готварска печка с 6 котлона и фурна.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39000000

Описание:

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване


Срок за получаване на офертите

22/10/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се състои на 30.10.2018г. в 10:30 ч. в малката заседателна зала на Общинска Администрация- Свиленград, бул. България №32, ет.2. При отваряне на офертите и обявяването на ценовите предложения могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/10/2018  (дд/мм/гггг)