BG-Перник

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

2175

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 823073638

BG414, ВиК ООД гр. Перник, ул. Средец № 11, За: Десислава Йорданова, България 2300, Перник, Тел.: 076 649817, E-mail: vik_pernik@abv.bg, Факс: 076 649831

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.vik-pernik.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.vik-pernik.eu/order.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

10000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на изпълнител за предоставяне от кредитни или финансови институции за обслужване на свободните парични средства на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Перник“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66120000

Описание:

Инвестиционни банкови услуги и свързаните с тях услуги


Срок за получаване на офертите

12/10/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1.Участниците трябва да представят оферта, която да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се подава на български език-на хартиен носител. Към обявата, в раздел „Профил на купувача“ от интернет страницата на възложителя https://www.vik-pernik.eu/ са предоставени техническа спецификация; образци на документи и проект на договор. 2.Срокът на изпълнение на договора е 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на подписване на договора. 3.При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците. 4.Отварянето на офертите ще се извърши в Административната сграда на "ВиК" ООД гр. Перник, ул. "Средец" № 11 на 15.10.2018г. от 11.00 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/10/2018  (дд/мм/гггг)