Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

152

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695121

BG411, Патентно ведомство на Република България, бул Д-р Г. М. Димитров № 52 Б, За: Ирина Николова, Яна Младенова, България 1040, София, Тел.: 00359 29701312, E-mail: inikolova@bpo.bg, Факс: 00359 28735258

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bpo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69950 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на хардуерно оборудване за нуждите на Патентно ведомство на Република България”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30200000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности


Срок за получаване на офертите

15/10/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

08/10/2018  (дд/мм/гггг)