Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-44-23#1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1310631880039

BG421, Национална агенция за приходите, Териториална дирекция на НАП Пловдив, ул. Скопие 106, За: Ж. Манолова, България 4030, Пловдив, Тел.: 032 935639, E-mail: g.manolova@ro16.nra.bg, Факс: 032 679757

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nap.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nap.bg/news?id=3757.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

12000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на компютърни аксесоари и принадлежности за нуждите на ТД на НАП Пловдив”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30237200, 30237300

Описание:

Компютърни аксесоари
Компютърни принадлежности


Срок за получаване на офертите

15/10/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Достъпът до Oбявата за събиране на оферти, заедно с приложените към нея "Пълно описание,Технически спецификации, Изисквания за изпълнението" Критерий за възлагане, "Изисквания за участие", Oбразци и Проект на договор е неограничен, пълен, безплатен и пряк в раздел "Профила на купувача" на официалния сайт на Национална агенция за приходите - www.nap.bg. Офертите се подават в сградата на Териториална дирекция на НАП Пловдив, гр. Пловдив, ул."Скопие” № 106, ет.1, стая 110, деловодството, в срок до 15.10.2018 г., 17:30 часа. Заседанието на назначената от възложителя комисия ще се проведе на 16.10.2018 г. в 14.00 часа - в административната сграда на ТД на НАП Пловдив, гр.Пловдив, ул. „Скопие” № 106, стая № 1010, етаж 10. Възложителят ще удължи срока за получаване на оферти с три дни, когато в първоначално определения срок са получени по - малко от три оферти. След изтичане на удължения срок, Възложителят ще разгледа и оцени получените оферти, независимо от техния брой. Назначената от Възложителя комисия ще проведе публично заседание в 14.00 ч. в първия работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти в административната сграда на ТД на НАП Пловдив, гр.Пловдив, ул. „Скопие” № 106, стая 1010, ет.10. При отваряне на офертите и обявяване на ценовите предложения могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/10/2018  (дд/мм/гггг)