Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

151

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695121

BG411, Патентно ведомство на Република България, бул Д-р Г. М. Димитров № 52 Б, За: Ирина Николова, Яна Младенова, България 1040, София, Тел.: 00359 29701312; 00359 29701468, E-mail: inikolova@bpo.bg, Факс: 00359 28735258

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bpo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69950 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Демонтаж, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на климатична техника в сградата на Патентно ведомство на Република България”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39717200

Описание:

Климатици


Срок за получаване на офертите

12/10/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

05/10/2018  (дд/мм/гггг)