Версия за печат

BG-Свиленград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-05-15

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540027

BG422, ТП ДГС Свиленград към ЮИДП Сливен, ул. Цар Симеон Велики 42, За: инж.Михаил Михайлов, България 6500, Свиленград, Тел.: 0379 71481, E-mail: dgssvilengrad@uidp-sliven.com, Факс: 0379 71482

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/2454.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1300 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите , предвидени в „Наредба № 3 /1987г за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците“в ТП ДГС Свиленград

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85100000

Описание:

Услуги на здравеопазването


Срок за получаване на офертите

19/10/2018 , 11:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени и разгледани на 19.10.2018г. от 13:30 ч. в административната сграда на ТП ДГС Свиленград , гр.Свиленград , ул.”Цар Симеон Велики „№42 Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/10/2018  (дд/мм/гггг)