Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ИКТ-03-22

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: инж. Янка Здравкова; инж. Павлина Христова, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382; 066 818326, E-mail: zdravkova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/507-.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

59450 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обществената поръчка включва изпълнение на следните дейности: Обособена позиция № 1: Изпълнението на поръчката включва доставка, инсталиране и гаранционно обслужване, включително гаранционно обслужване на място при нужда, до адрес на Възложителя в гр. Габрово на: - уеб базирана информационна система (софтуер) за управление на бизнес и административни процеси в ОП „Благоустрояване” - гр. Габрово, включително къстамизации, внедряване и обучения на служители. - доставка на 100бр. GPS устройства с необходимата окомплектовка и тяхното инсталиране по превозните средства. - внедряване на специализиран модул за управление на автопарк и данните от GPS измерване, като същият трябва да се интегрира за обмен на информация за целите на изчисления на маршрутите на движение на превозните средства със съществуващата GIS система на Община Габрово. Обособена позиция № 2: Изпълнението на поръчката включва доставка, инсталиране и гаранционно обслужване, включително гаранционно обслужване на място при нужда, до адрес на Възложителя в гр. Габрово на софтуер за прием на деца в детски ясли, софтуер за прием детски градини и софтуер за прием първи клас, с функционалности, съобразно задание на възложителя. При условията на настоящата процедура ще се възложи само об.п. №1. Възложителят ще възложи об. п. № 2 по реда, валиден за индивидуалната й стойност, на основание чл 21, ал. 6 от ЗОП. Прогнозната стойност на обособена позиция № 2 попада в обхвата на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

48000000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи


Срок за получаване на офертите

22/10/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Публично отваряне на офертите - в сградата на Община Габрово, пл. Възраждане №3, на 23.10.2018 г. от 10:30 ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/10/2018  (дд/мм/гггг)