BG-Златарица

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ООП-13-2018

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133778

BG321, Община Златарица, ул. Стефан Попстоянов № 22, За: Валентина Григорова, България 5090, Златарица, Тел.: 0615 35420, E-mail: ob_zlatarica@mail.bg, Факс: 0615 35478

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://zlataritsa.net/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.zlataritsa.net/doc/op/2018013/index.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69990 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката е „Доставка на съдове за отпадъци за нуждите на Община Златарица“ и включва:доставка на нови неупотребявани контейнери за битови отпадъци, тип "Ракла" с обем 1100 литра и кофи за битови отпадъци с обем 120 литра за нуждите на Община Златарица.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34928480

Описание:

Контейнери и кофи за отпадъци и смет


Срок за получаване на офертите

11/10/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Финансирането на обществената поръчка е осигурено от бюджета на Община Златарица за 2018 г. Офертите ще бъдат отворени на 12.10.2018 г. в 10:30 ч., на адрес: гр. Златарица, ул. "Стефан Попстоянов" № 22, Заседателна зала на Общински съвет Златарица.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/10/2018  (дд/мм/гггг)