Версия за печат

BG-с.Ново Паничарево

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540275

BG341, Югоизточно държавно предприятие Териториално поделение Държавно горско стопанство Ново Паничарево, ул.Девети май №43, За: Катя Димитрова ю.к., България 8152, с.Ново Паничарево, Тел.: 0889 815798, E-mail: dgsnovopanicharevo@uidp-sliven.com, Факс: 000 0000000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uidp-sliven.com/site-min/procedures/form/2445.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/site-min/procedures/form/2445.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

927 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В „НАРЕДБА № 3 ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ“ И „НАРЕДБА № 3 ОТ 25.01.2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85100000

Описание:

Услуги на здравеопазването


Срок за получаване на офертите

11/10/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Възложителя не предвижда участие на подизпълнители за изпълнението на поръчката.

Дата на изпращане на настоящата информация

02/10/2018  (дд/мм/гггг)