Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

........

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.09.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000012497

BG413, Пето средно училище „Георги Измирлиев”, ул. „Христо Чернопеев” № 16, За: Мария Котева - Директор, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 831508, E-mail: petosou@abv.bg, Факс: 073 831508

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://petosoubl.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://petosoubl.com/profil/profil1.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

45628.8 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на закуски (плодове) и приготвяне и доставка на храна за обяд за учениците в Пето СУ „Георги Измирлиев“ през учебната 2018/2019 година” по обособени позиции: Oбособена позиция № 1: “Доставка на закуски (плодове) за учениците от I до IV клас в Пето СУ „Георги Измирлиев“ през учебната 2018/2019 година“ Oбособена позиция № 2: „Приготвяне и доставка на храна за обяд за учениците от І до ІV клас в Пето СУ „Георги Измирлиев“ през учебната 2018/2019 година“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

55524000, 55521200

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети
Услуги, свързани с доставка на храна


Срок за получаване на офертите

04/10/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

27/09/2018  (дд/мм/гггг)