Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

70-00-62

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.09.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201412

BG411, Столична здравноосигурителна каса, ул. Енос №10, вх. Б, За: Тонко Антов, България 1408, София, Тел.: 02 9656705, E-mail: tantov@sdf.nhif.bg, Факс: 02 9656718

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/page/1361.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

6666 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обслужване на работещите в СЗОК от Служба по трудова медицина (СТМ) и извършване на годишни профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Обслужване на работещите в СЗОК от Служба по трудова медицина и Обособена позиция № 2: Извършване на годишни профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в СЗОК“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


Срок за получаване на офертите

01/10/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП първоначалния срок за подаване на оферти за обособена позиция № 2 „Извършване на годишни профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в СЗОК“ е удължен до 17.00 ч. на 01.10.2018 г. В удължения срок ще се приемат само оферти за обособена позиция № 2. Отварянето и разглеждането на офертите и по двете обособени позиции ще се извърши при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на 02.10.2018 г. от 14.00 ч. в сградата на СЗОК, намираща се в гр. София, ул. „Енос” № 10, вх. Б.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/09/2018  (дд/мм/гггг)